Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Zarządzanie ryzykiem

W ramach wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania QHSE w PGNiG SA zgodnego z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, zidentyfikowano wszystkie procesy biznesowe oraz zidentyfikowano i oceniono ryzyka, które mogą wpłynąć na efektywność procesu lub zakłócić osiągnięcie wyznaczonego celu procesu.

Określono również szanse, które można wykorzystać w celu zwiększenia skuteczności procesów. Ryzyka i szanse dla procesów PGNiG SA zostały zidentyfikowane i ocenione zgodnie z procedurą Zarządzanie ryzykiem procesowym. Metodyka oceny ryzyka oparta jest na normie PN-ISO 31000. Zasady określone w procedurze dotyczą sposobu identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka/szansy, postepowania z ryzykiem/szansą, monitorowania i kontroli ryzyka/szansy oraz oceny podjętych działań. Ocenę ryzyka dla procesów przeprowadza się na bieżąco i nie rzadziej niż raz w roku.

Ryzyko jest analizowane poprzez ustalenie miejsca wystąpienia zdarzenia, przyczyny, skutków i prawdopodobieństwa jego wystąpienia przy uwzględnieniu aktualnych zabezpieczeń zmniejszających potencjalne skutki lub prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. Dla ryzyka nieakceptowalnego planowane są działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego. W uzasadnionych przypadkach – akceptuje się jego wysoki poziom. Za przeprowadzenie oceny ryzyka w zarządzanym przez siebie procesie oraz realizację działań podejmowanych w odniesieniu do wysokich ryzyk i szans odpowiada Właściciel procesu.

W 2018 r. zidentyfikowano ok. 680 ryzyk procesowych, w takich kategoriach jak:  prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, personalne. Dla ok.7% poziom ryzyka został określony jako wysoki. Dla 80% ryzyk o wysokim poziomie zostały określone działania w celu obniżenia poziomu ryzyka, pozostałe ryzyka wysokie, ze względu na wyczerpane możliwości ich ograniczenia, zostały zaakceptowane i są na bieżąco monitorowane, aby nie dopuścić do ich zmaterializowania.

W procesach zidentyfikowano również kilkadziesiąt szans, dla których zostały zaplanowane działania a ich realizacja może wpłynąć  na poprawę ich efektywności.

Wyniki wyszukiwania: